ПРЕДАНИЧ, Едо

ПРЕДАНИЧ, Едо (Словенија, 1922 – Лесковац, 1964) – полковник, хирург, учесник во НОБ, доцент за воена хирургија на Мед.
ф.
во Скопје. Од 1955 г. работел во ВБ во Скопје, а од 1956 до 1963

г.
бил началник на Хируршкото одд. По земјотресот (1963) заминува за управник на ВБ во Ниш, каде што е дислоциран дел од ВБ во Скопје. На пат за помош на повредените загинал кај Лесковац. Сл. М. П.

Ноќната пеперуга Мртовечка глава
(Асхеронтиа атропос)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *