ПРЕСИДИО

ПРЕСИДИО – патна станица од римско време, забележена на Табула Појтингеријана (Ⅲ–Ⅳ в.). Се наоѓала на делницата од римскиот пат помеѓу Скупи и Стоби, на Ⅸ р.м. од станицата Кефалон. Се лоцира кај селиштето Веноле, јужно од утоката на р. Бабуна во
р. Вардар. На локалитетот се забележуваат остатоци од керамика.
ЛИТ.: Т. Томоски, Прилог за реконструкцијата на Табула Пеутингериана на делницата Сцупи–Стоби, Македонија низ веко
вите, Скопје, 1999. К. Аџ.

Останки од црквата „Св. Ахил“ во Мала Преспа (Џ–Ⅺ в.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *