„ПРОЛЕТЕРСКО ДЕЛО“

„ПРОЛЕТЕРСКО ДЕЛО“ (Торонто, Онтарио, Канада, 1. Ⅴ 1934


1940) – орган на Бугарско-македонската трудова емиграција во Канада. Излегувал двапати ме-сечно (на 1 и 15). Натамошното излегување било забрането од властите.

ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885-1992), Скопје, 1993, 96. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *