„РАБОТНИЧЕСКИ ВЕСНИК“

„РАБОТНИЧЕСКИ ВЕСНИК“
(Солун, септември – 16. Ⅹ 1909) – весник, орган на Социјалистичката федерација. Негов иницијатор за покренувањето бил Васил Главинов, кој се доселил во Солун и ја отворил својата „Интернационална книжарница“. Имал цел „да ги штити работниците во секој поглед“. Објавени се вкупно 9 броја. Според постојните и планираните национални секции на Федерацијата, биле печатени на четири јазика, со одделни редактори – по две страници на бугарски (Ангел Томов), турски (Расим Хикмет), грчки (И. Гасис) и еврејски јазик (Исак Леви и Аврам Бенарој). Би-дејќи предвидената турска и грчка секција не биле формирани, другите броеви биле печатени само на бугарски и еврејски јазик.
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје,

шампионскиот тим на „Годел Работнички“, државен првак (1997/98)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *