РАЗЛИЧНИК, ГАЛИЧИЧКИ

РАЗЛИЧНИК, ГАЛИЧИЧКИ
(Центауреа галицицае Мицевски) – локален ендемит во флората на РМ од фамилијата Астерацеае (сложеноцветни растенија). Познат е само за околината на Преспанското Езеро, кај с. Стење. Се развива како хазмофит, во пукнатини на варовнички карпи. Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *