РАЗЛИЧНИК, МРАМОРЕН

РАЗЛИЧНИК, МРАМОРЕН
(Центауреа мармореа Борнм. ет Соска)
– локален македонски флористички ендемит од фамилијата Астерацеае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), познат само за околината на Прилеп (Сивец). Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *