РАТНИЦИ ЗА НАПРЕДОК НА БУГАРШТИНАТА

РАТНИЦИ ЗА НАПРЕДОК НА БУГАРШТИНАТА (РНБ)
(1941–1944) – фашистичка организација, инспирирана од германската Националсоцијалистичка партија, формирана во Бугарија (1936). Во Македонија дејствувала од 1941 г. Целта на организацијата била да се создаде национално моќна држава за ослободување и обединување на сите „бугарски краеви“ во единствена Бугарија, како и „разбудување на бугарскиот дух“ меѓу Македонците.
ИЗВ.: ДАРМ – Скопје, ф. РСВР, к. 3, пап
ка „РНБ“.
ЛИТ.: Ѓорѓи Малковски, Политичките
партии и организации во Македонија во
Втората светска војна 1941–1944 година,
Скопје, 2002. Ѓ. Малк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *