РЕОНИ НА РЕФУГИЈАЛНИ ШУМСКИ ЗАЕДНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

РЕОНИ НА РЕФУГИЈАЛНИ ШУМСКИ ЗАЕДНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА – неочекувано појавување видови на кои не им е местото во таа средина. Таквите локалитети претставуваат рефугиуми во кои се развиваат рефугијални типови на вегетација. Х. Ем и други (1985) издвоиле 11 такви реони во Македонија:
1. Долновардарско–струмички – во него зонално е распространета
медитеранската вегетација, а рефугијални типови на зедници се: Царпино бетули-буџо Фагетум (Демиркаписка Клисура), Цоцциферо-Царпинетум ориенталис пинетосум палласианае (Струмичко), Пхиллѕрео-царпинетум ориенталис арбутосум андрацхнис (Гевгелиско), Периплоцо-Алнетум глутиносае (Струмичко), Периплоцо-Фраџинетум ангустифолиае-паллисае (Негорска Бања).
2.
Тиквешки рефугијален реон – предел на степска вегетација. Рефугијални типови на вегетација: Епхедро-Прунетум теннелае, Еуротиетум цератоидес.

3.
Рефугијален реон Пчиња и Таорска Клисура – зона на шума од благун и бел габер. Рефугијални типови се: Јасмино фрутицантис-Буџо-Сѕрингетум, Пруно-веббии-Јуниперетум еџцелсае, Алѕссо ориенталис-Целтетум аустралис и др.

4.
Поречје – кањон меѓу Караџица и Сува Гора. Вегетациски типови: Љуерцетум тројанае-Острѕо буџосум, Пулсатилло мацедоницае-Пинетум палласианае, Острѕо Фагетум буџо таџосум, Примуло-Фагетум буџосум.

5.
Клисурите на Црна Река, Блашница и Раец. Овие реки во долниот дел се споени. Геолошката подлога е варовник. Вегетациски типови: Љуерцетум тројанае паеониетосум, Пхиллѕрео Јуниперетум еџцелсае, Арбуто андрацхнис-Царпинетум ориенталис пхиллѕретосум.

6.
Рефугијален реон Јама – се наоѓа на спојот на Бистра и Стогово. Рефугијален тип: Југландо-Аесцулетум хиппоцастани, Аесцуло хиппоцастани-Ацери-Фраџинетум.

7.
Маврово, Радика – се наоѓа на падините на Бистра над реката Радика. Ја опфаќа месноста Острово, пределот на манастирот

„Св. Јован Бигорски“, Кожа – Мавровско. Рефугијални типови: Ацери обтусати-Фагетум, Цастанео-сативае Ацеретум обтусати.
8.
Стража – се наоѓа на падините на Бистра над превојот Стража. Рефугијални типови заедници се: Цолурно-Ацери обтусати-остриетум, Мелампѕро херацллеотици-Љуерцетум полѕцарпае.

9.
Пелистер – се наоѓа во субалпскиот појас. Меѓу џебови од гранитни блокови расте реликтна заедница Гентиано сѕмпхѕандрае Пине-тум пеуцис.

10.
Охридско–преспанскиот реон

– ги опфаќа планините Галичица, Јабланица и клисурата на Црн Дрим. Рефугијални типови се: Љуерцетум тројанае пхиллѕрео-лилиетосум, Југландо-Аесцулетум хиппоцастани цотиледонетосум, Аесцуло хиппоцастаниАцери-острѕетум, Пруно-Целтетум глабратае, Биаро тенуифолиае, Јуниперетум еџцелсае, Дапхниди-цѕтисантхетум радиатае, Ерицетум царнеае.
11. Ниџе – Кожуф – се наоѓа во планински венец долж границата со Грција. Геолошката подлога е многу разновидна. Рефугијални типови на заедници се: Сеслерио-Пинетум ниграе, Арцтостапхѕло ува урси-Пинетум сѕлвестрис, Пинетум пеуцис цалцицолум, Латхѕро-Пинетум ниграе, Спхагно-Пинетум сѕлвестрис.
Рефугијалната флора ја покажува поврзаноста на балканската флора со онаа на Крим, Кавказ, Мала Азија и Средна Азија. Р. Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *