РЕПИ

РЕПИ (Бета вулгарис Л.) – двогодишни земјоделски култури. Во пошироката земјоделска практи
ка во РМ се одгледуваат два вида репи: шеќерна (Бета вулгарис Л. вар. алтиссима (сацхарифера) и добиточна репа (Бета вулгарис Л. вар. црасса Слеф.). ше

ќерната репа шеќерна репа се одгледува за кристален шеќер и во светски рамки учествува со 40%, додека добиточната служи за исхрана на добитокот. И двете репи се двогодишни култури. УШТЕ во првата
година се добива задебелен корен. П. Ив.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *