РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТСКАТА ТРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТСКАТА ТРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЈА. СТО е основана со Маракешката спогодба (завршување на Уругвајската рунда, 15. Ⅳ 1994 г.). Собранието на РМ донесува одлука за поднесување барање за прием во членство во СТО на 30. Ⅺ 1994 г. Собранието на РМ донесува одлука за пристапување кон СТО на 9. ⅩⅠⅠ 1994 г. По завршувањето на преговорите за пристапување и подготвување-
Старата зграда на Хигиенскиот завод во Скопје
то на Протоколот за пристапување, Генералниот совет на СТО на
15. Ⅹ 2002 г. донесува одлука за пристапување на РМ кон СТО.
ИЗВ.: Протокол за пристапување на РМ кон СТО, „Службен весник на РМ“, 7/03. Т. Петр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *