РЕЧКОСКИ, Никола Стефанов

РЕЧКОСКИ, Никола Стефанов
(с. Велгошти, Охридско, 10. ⅩⅠⅠ 1937), математичар, ред. проф. (1987) на ЕТФ, а од 1995 – на ФТУ. Дипломирал (1962) на ПМФ, каде што и магистрирал (1971). Докторирал (1979) на Математичкиот факултет со темата „Прилог кон аналитичката репрезентација на дистрибуциите“ и објавил трудови од таа област. Н. Ц.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *