РЕЏЕПИ, Хаџи Сулејман ефенди

РЕЏЕПИ, Хаџи Сулејман ефенди
(Горно Свиларе, Скопско, 1947) – претседател на Мешихатот на ИВЗ во РМ (1991–?). Основно образование завршил во родното се-

Хаџи Сулејман
Реџепи

ло, средно теолошко образование добил во приштинската медреса „Алаудин“, а потоа дипломирал на Правниот факултет и на шеријатскиот факултет на Кувајтскиот универзитет. шеснаесет години бил верско-просветен референт на Исламската верска заедница за Скопје и Скопско, член на Соборот на Исламската верска заедница (ИВЗ), нејзин јавен обвинител и претставник на исламските верски служби во тогашните општествени организации. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *