РИСТОМАНОВ, Блажо Благоев

РИСТОМАНОВ, Блажо Благоев
твува во изградбата на хидроцентралите: Сапунчица, Дошница, Зрновци, Песочани. Станува началник на градилиштето на браната Маврово. Основач на РГО „Бетон“ (1951) и генерален директор до 1. И 1983 г. Активно се вклучува и во политичко-општествениот живот.
ИЗВ.: Биографија од архивата на ГП „Бе-тон“. Р. Д.

Кирил Ристоски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *