„РОДИТЕЛИ И ДЕЦА“

„РОДИТЕЛИ И ДЕЦА“ (Скопје,
1. И 1968 – 1. Ⅳ 1969) – педагошколитературно списание, а потоа списание за семејство и училиште (од бр. 6). Главен уредник бил Нелко Џутески, а одговорен уредник Си-

Списанието
мо Младе
„Родители и деца“
новски. Тираж 10.000 примероци. Од бр. 9–10 орган на Педагошкото друштво на СРМ (27. Ⅺ 1968). Прво македонско списание „за практични ориентации при воспитувањето на децата во домот“ и „потребата од педагошко надоградување на родителите со основите на педагогијата и детската психологија“.
ЛИТ.: Интеграција на педагошкиот печат. Од работата на Извршниот одбор на Педагошкото друштво на СРМ, „Просветен работник“, ⅩⅤ, 302, Скопје, 30. ⅩⅠⅠ 1968, 2. С. Мл.
Роберт Рождественски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *