РУБЕН, Ремон Емилов

РУБЕН, Ремон Емилов (Скопје,
2. Ⅱ 1911 – Скопје, 21. И 1988) – дерматовенеролог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Мед. ф. завршил во Грац (1934), а специјализирал во Белград (1940). Хабилитирал во областа на кожната туберкулоза (1960). Автор е на голем број стручни трудови објавени во земјата и во странство. Бил избран за почесен член на Британската и на Полската асоцијација на дерматовенеролозите. Љ. П.
РУГ БАИР (с. Горубинци) – неолитска населба во Овче Поле. Ло-

Пехар од средниот неолит, Руг Баир, с. Горубинци
те и во 70-тите години. Во културниот слој од 1,40 м се евидентирани три културни хоризонти на живеење од средниот и од доцниот неолит, кои се културно и хронолошки блиски со Анзабегово – Вршничката културна група (Ⅱ–Ⅳ в.).
ЛИТ.: С. Саржоски, Руг Баир, Горубинци, „АП“, 3, Београд, 1961, 16; В. Санев, Неолитската населба Руг Баир кај с. Горубинци,
„Зборник на Штипскиот народен музеј“, Ⅳ–В, Штип, 1975, 203–246. Д. З.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *